Etický kódex

Jedným z kľúčových faktorov uznania a úspechu je tímová spolupráca, komunikácia, rešpekt a stotožnenie sa s hodnotami, ktoré sa prejavujú konkrétnym správaním. Náš Etický Kódex nie je len na čítanie, ale je určený pre náš každodenný život. Sme súčasťou špičkového pracovného tímu, no žiaden z našich úspechov by nemal cenu, ak by sme my sami neboli tými, ktorým môžu naši partneri, zákazníci, spotrebitelia či spolupracovníci plne dôverovať. Zrkadlom nášho najväčšieho úspechu je zodpovedný prístup k práci, ako ho sami denne reprezentujeme svojim konaním, prístupom a rozhodnutiami, a to nielen v práci, ale aj v súkromnom živote.

Každý z nás má právo na to, aby sa k nemu správali s úctou a rešpektom a zároveň to isté sa očakáva od každého z nás. Rešpekt a zodpovedný prístup k svojim povinnostiam. Každý z nás je dôležitým kúskom spoločnosti McCarter, pretože ako vieme - na každej molekule záleží. Chceme ponúkať pracovné podmienky, kde môžeme rásť po osobnostnej i pracovnej stránke. Naša firma nám ponúka právo na prácu, kde môžete nájsť cestu k úspešnej budúcnosti a spokojnosti. No každé právo so sebou nesie aj zodpovednosť a primerané správanie. S naším Etickým Kódexom získavame dokument, ktorý nás vzhľadom na očakávané správanie a konanie, vždy podporí a pomôže zorientovať sa. 

S pozdravom, 
Rado Prepik,
generálny riaditeľ

 

ČO JE TO ETICKÝ KÓDEX?

Cieľom Etického Kódexu je stotožnenie sa s etickými hodnotami, ktoré definujú slušné a férové správanie spolupracovníkov. Spolupracovníkom sa rozumejú všetky osoby pracujúce v spoločnosti McCarter. 

Kódex podporuje etické a pracovné správanie s cieľom zachovania integrity a dôveryhodnosti spoločnosti McCarter, zabezpečenie dodržania našich práv a práv našich partnerov. Taktiež vytvára spravodlivé a nestranné pracovné prostredie pre celý náš tím. Etické konanie má kľúčový význam pre úspešné etablovanie sa spoločnosti na trhu, jej dlhodobé fungovanie a ekonomické záujmy.

Dodržanie tohto kódexu je záväzné pre všetkých zamestnancov. Ich zodpovednosťou je dodržiavať a postarať sa o dodržiavanie správania popísaného v tomto Kódexe. 

1.  AKÝ JE CIEĽ NAŠEJ PRÁCE?  2.  AKO CHCEME PRACOVAŤ?

Natieto zdanlivo jasné otázky sa jednoducho odpovedať nedá.  

 1. Našou odpoveďou na prvú otázku je tímová práca a firemná vízia:
   

„Budeme lídrom a inovátorom, nielen výrobcom. Budeme jedným z tých, ktorý udáva smery a trendy na trhu, trendsetterom. Naším cieľom je byť najuznávanejšou spoločnosťou v oblasti výroby nápojov v regióne Stredná a Východná Európa.“
 

 1. Druhou otázkou „Ako chceme pracovať?“ sa zaoberá práve tento Etický Kódex, ktorý v značnej miere stavia na firemných hodnotách našej spoločnosti:
 • Tímová spolupráca
 • Dôvera
 • Inovácia
 • Podnikateľský duch
 • Výkon

Tieto hodnoty popisujú to, čo by nás malo charakterizovať pri našich rokovaniach s tretími stranami, ale najmä s ostatnými kolegami v našej spoločnosti. Sú tiež základom pre náš Etický Kódex.

Dobré meno spoločnosti a dôvera v ňu zo strany jej zamestnancov, ako i všetkých zainteresovaných strán, patria k najdôležitejším hodnotám spoločnosti, ktorými sa spoločnosť riadi a stavia na nich. Vo všeobecnosti platí, že pracujeme tak, aby sme v ľuďoch vzbudzovali dôveru. Dôvera je základom každej spolupráce. Kým budovanie dôvery je dlhodobý a náročný proces, stratiť ju môžeme takmer okamžite.

Náš Etický Kódex nám ukazuje, ako si môžeme pri svojej každodennej práci budovať a získavať dôveru. Nesprávne konanie môže znamenať ľahkovážny hazard s dôverou našich partnerov, zákazníkov či verejnosti. 

KOHO SA TÝKA ETICKÝ KÓDEX ?

Náš Etický Kódex je záväzný pre všetkých zamestnancov McCarter: od členov štatutárnych orgánov a vedúcich pracovníkov až po zamestnancov. Rovnako sa týka osôb, ktorých náplň práce je ekvivalentom práce, ktorú vykonávajú zamestnanci McCarter, ako sú napr. zmluvní partneri. Všetci zamestnanci spoločnosti sú povinní konať v súlade s týmto Etickým Kódexom, zachovávať vysoký morálny štandard v pracovnom i obchodnom jednaní a vytvárať pracovné prostredie úcty a dôvery. Všetci sú povinní kódex dodržiavať, konať v súlade s jeho obsahom a musia si byť vedomí, že jeho porušenie sa kvalifikuje ako porušenie interného pracovného poriadku.

Eticky a právne korektné konanie je individuálnou zodpovednosťou každého jednotlivca. Okolie musí takéto správanie podporovať tak, že obchodné výsledky nebudú nadradené nad čestný prístup. Inými slovami: chceme dosahovať stanovené ciele a správať sa pritom príkladne a zodpovedne.

Je povinnosťou každého vedúceho pracovníka pôsobiť svojím správaním a vystupovaním ako vzor pre zamestnancov. Vedúci zamestnanci tiež musia zabezpečiť, aby zamestnanci boli s Etickým Kódexom oboznámení a aby ho dodržiavali.

V prípade úmyselného porušenia stanovených pravidiel, podnikneme kroky v rámci príslušných právnych predpisov a nariadení. Na to, aby o prípadoch takéhoto správania bolo možné informovať, chceme vytvoriť prostredie, v ktorom budú zamestnanci môcť upozorňovať na pochybenia bez obáv z negatívnych následkov. 

NAŠE HODNOTY

Hodnoty spoločnosti McCarter by mali byť motiváciou pre každého zamestnanca, aby tak mohli ponúknuť zo svojej práce to najlepšie: 

 • Tímová spolupráca. Tímový duch a spolupráca, ťahanie za „jeden povraz.” Vzájomný rešpekt, férovosť, komunikácia a tímovosť sú základom nášho úspechu.
 • Dôvera. Dôvera je základom akejkoľvek spolupráce.
 • Inovácia. Nové nápady na rozvíjanie a posilnenie našej pozície na trhu. Inovácie sú motorom našej spoločnosti a nášho úspechu.
 • Podnikateľský duch. Pochopenie a uchytenie myšlienky: „vlastníctva spoločnosti“, pretože ak budem výkonný, bude sa dariť spoločnosti a aj mne. Na každej molekule záleží.
 • VýkonJe kľúčový faktor nášho individuálneho a skupinového úspechu a centrom našich požiadaviek.

NAŠE PRINCÍPY

Vzťahy v rámci spoločnosti sa zakladajú na úcte dôstojnosti každého človeka. Každý, kto pracuje pre našu spoločnosť, je povinný rešpektovať svojich kolegov, správať sa v súlade so zásadami vzájomnej dôvery, etiky a spolupráce a vytvárať atmosféru pozitívnej vzájomnej komunikácie. Každý zamestnanec sa snaží vytvárať pozitívnu atmosféru na svojom pracovisku a vo svojom pracovnom okolí. 

Každý zamestnanec je plne zodpovedný za svoje konanie a preto by sa mal správať tak, aby chránil oprávnené záujmy spoločnosti a svojich kolegov a nezneužíval či degradoval dobré meno a postavenie spoločnosti McCarter na verejnosti. Navonok sa snaží vystupovať pozitívne, nedegraduje spolupracovníkov či partnerov – každý zamestnanec sa tak správa v súlade s dobrými mravmi. 

Naši zamestnanci si uvedomujú, že profit, rast a úspech spoločnosti predstavujú prínos pre každého zamestnanca a preto sa v plnej miere usilujú o ich dosiahnutie. Každý zamestnanec našej spoločnosti je špičkovým odborníkom na svojom poste a chce hľadať možnosti na inováciu vecí, procesov a vlastnej výkonnosti. 

Všetci zamestnanci našej spoločnosti sú povinní chrániť informácie, ktoré patria spoločnosti, alebo ktoré súvisia s našimi podnikateľskými záujmami. Zachovanie mlčanlivosti o uvedených informáciách sa vzťahuje aj na obdobie po ukončení pracovného pomeru zamestnanca v spoločnosti McCarter.

Naša spoločnosť rešpektuje súkromie zamestnancov, zákazníkov a dodávateľov a preto sa zaväzuje chrániť ich osobné údaje. Všetky osobné údaje sa spracovávajú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ - GDPR  a so zákonom na ochranu osobných údajov č. 18/2018.

Naše podnikateľské aktivity vplývajú na životné prostredie. Preto sa zaväzujeme zlepšovať naše pôsobenie a vplyv na životné prostredie prostredníctvom preventívnych opatrení, používaných technológií a prostriedkov priateľských voči životnému prostrediu. Všetci naši zamestnanci sú povinní pracovať v súlade s dobrými mravmi a so zákonmi, nariadeniami týkajúcich sa ochrany životného prostredia.

 

Etický kódex na stiahnutie