GDPR

Spracúvanie osobných údajov

1.       Zamestnávateľ (prevádzkovateľ) spracúva osobné údaje zamestnanca (dotknutá osoba) v súlade s Nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“) a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR (napr. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).

2.       Zamestnávateľ spracúva osobné údaje zamestnanca najmä na účely vedenia personálnej, mzdovej a odvodovej agendy, vedenie a organizácia agendy bezpečnosti práce a výkonu pracovnej zdravotnej služby (PZS), riešenie sporov a porušení pracovnej disciplíny na pracovisku, ochrany života a zdravia zamestnancov a oprávnených záujmov zamestnávateľa.

3.       Zamestnávateľ spracúva osobné údaje zamestnanca na základe niektorého z nasledovných právnych základov: súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR), plnenie zmluvných povinností kde zmluvnou stranou je dotknutá osoba (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) a oprávnený záujem prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Zamestnávateľ uchováva osobné údaje zamestnanca po dobu trvania pracovného pomeru a v prípade, že to vyžadujú osobitné právne predpisy, aj po skončení pracovného pomeru po dobu vymedzenú príslušným zákonom. 

4.       Zamestnanec má ako dotknutá osoba v súvislosti s jeho osobnými údajmi najmä nasledovné práva: právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať spracúvanie, právo na prenosnosť jeho osobných údajov, ako aj právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgán (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov).

5.       Podrobnejšie informácie o zásadách spracúvania osobných údajov sú k dispozícii na personálnom oddelení zamestnávateľa.