Pravidlá spracovania osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely

Ochrana Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť McCarter, a. kľúčová. S ohľadom na prijatie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“), prijíma spoločnosť McCarter tieto pravidlá spracovania osobných údajov. Spracúvať Vaše osobné údaje budeme v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu.
Bezpečnosť
Implementovali sme všeobecne uznávané štandardy na zabezpečenie technologickej a prevádzkovej bezpečnosti, aby sme osobné identifikačné údaje ochránili pred stratou, zneužitím, pozmenením alebo zničením. Chceli by sme vás predovšetkým uistiť, že sme si splnili všetky náležité povinnosti týkajúce sa zachovania dôvernosti a prijali sme fungujúce technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili akémukoľvek neoprávnenému či protiprávnemu zverejneniu či spracovaniu takýchto informácií a údajov ako aj ich náhodnej strate, zničeniu či poškodeniu. Prístup k osobným identifikačným údajom majú iba oprávnení zamestnanci spoločnosti McCarter, ktorí sa zaviazali zabezpečiť dodržiavanie dôvernosti týchto informácií.
Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov
Zhromažďujeme iba osobné identifikačné údaje alebo informácie, ktoré nám konkrétne a dobrovoľne poskytnú návštevníci našej webovej stránky. Zvyčajne sa identifikovateľné informácie zhromažďujú za účelom:
•    registrácie do určitých oblastí webovej stránky,
•    vyžiadania ďalších informácií,
•    rozosielania vyžiadaných referenčných materiálov, či
•    odoslania svojho životopisu.
Návštevníci nám takisto môžu prostredníctvom našej webovej stránky zaslať e-mail. Ich správy budú obsahovať zvolené meno a e-mailovú adresu užívateľa, ako aj akékoľvek ďalšie informácie, ktoré si užívateľ bude priať zahrnúť do správy.
Používanie osobných údajov
Keď nám návštevník našej webovej stránky poskytne svoje osobné údaje, použijeme ich iba pre tie účely, pre ktoré nám boli poskytnuté, ako je to uvedené v mieste zberu údajov (alebo ako je to zrejmé z kontextu zberu údajov). Tiež môžeme vaše údaje použiť aby sme vám zaslali informácie o aktivitách McCarter, poskytovaných službách a akciách, ktoré McCarter chystá, prípadne iné informácie, ktoré by vás mohli zaujímať.
Cezhraničný prenos osobných údajov neuskutočňujeme.

V tomto dokumente sa dozviete:
A)    Kde nás môžete kontaktovať pre účely Vašich otázok ohľadom ochrany osobných údajov
B)    Akým spôsobom spracúvame osobné údaje, keď:
•    navštevujete našu stránku;
•    s nami komunikujete napríklad prostredníctvom  kontaktného formuláru alebo elektronicky;
C)    Aké sú Vaše práva ako dotknutej osoby
D)    Cookies

A)    PREVÁDZKOVATEĽ A JEHO KONTAKTNÉ ÚDAJE
Prevádzkovateľom stránky je spoločnosť McCarter, a.s., so sídlom: Bajkalská 25, 821 01  Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 846 011, registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 3032/B.
Ak s nami chcete vo veci otázok ochrany osobných údajov komunikovať, použite prosím nasledovné kontakty:
E-mail: [email protected]
Kontaktná adresa: McCarter, a.s., Bajkalská 25, 821 01  Bratislava, Slovenská republika


B)    AKÝM SPÔSOBOM SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

•    Návštevníci našej stránky
Tieto údaje však nespájame ani nepotrebujeme spájať so žiadnou konkrétnou osobou, ani ich neprepájame s inými údajmi a preto na základe nich nevieme identifikovať žiadnu konkrétnu osobu. Tieto informácie zhromažďujeme iba agregovane a štatistickým spôsobom ich analyzujeme, aby sme získali informácie o tom, odkiaľ sa navštevujú naše stránky, ako dlho na nich návštevníci zostávajú či aké informácie zvyčajne hľadajú a pod., čo nám umožní spravovať, podporovať a zlepšovať naše služby. Naša webová stránka zároveň používa na personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie.

•    Komunikácia napr. prostredníctvom webového formuláru a pod.
Ak s nami prostredníctvom našej webstránky komunikujete (napr. využitím kontaktného formuláru, zaslaním e-mailu), spoločnosť McCarter, a.s. dostáva Vaše osobné údaje, ktoré v takejto komunikácii uvediete (najmä e-mail, meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, bydlisko). Máme za to, že tieto osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne, na základe svojho predchádzajúceho uváženia, a že Vami zadané údaje sú správne a aktuálne. Vybavenie Vašej korešpondencie je našim oprávneným záujmom, a o tento právny základ opierame naše oprávnenie spracovávať Vaše osobné údaje.

Máme tiež za to, že odoslaním takejto korešpondencie zároveň očakávate a súhlasíte, že Vás môžeme následne kontaktovať e-mailom, telefonicky alebo elektronickou správou s cieľom vybaviť Vašu korešpondenciu alebo žiadosť. Vaše osobné údaje takto získané spracovávame iba po dobu, po ktorú trvá účel ich spracovávania, maximálne však 12 mesiacov od ukončenia poslednej komunikácie.

K Vašim osobným údajom môžu mať pasívny prístup sprostredkovatelia, s ktorými Prevádzkovateľ pri poskytovaní služieb spolupracuje, a ktorých okruh zahŕňa najmä administrátor webu a poskytovateľa webového priestoru.


Vaše osobné údaje spracovávame iba po dobu, po ktorú trvá účel ich spracovávania, maximálne však po dobu dvoch rokov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne na adrese: McCarter, a.s., Bajkalská 25, 821 01  Bratislava, Slovenská republika, alebo e-mailom na : [email protected]

Osobitne upozorňujeme, že podľa čl. 21 GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Námietku môžete zaslať písomne na našu adresu uvedenú vyššie. Za námietku budeme považovať aj Vaše odhlásenie sa z odberu newsletteru, ktoré Vám bude umožnené v každej elektronickej komunikácii alebo priamo kliknutím na osobitný odkaz v každom doručenom emaile.

K Vašim osobným údajom môžu mať pasívny prístup sprostredkovatelia, s ktorými Prevádzkovateľ pri poskytovaní služieb spolupracuje, a ktorých okruh zahŕňa najmä poskytovateľa webového priestoru, poskytovateľa emailovej platformy a administrátora webu .

C)    VAŠE PRÁVA
Ako dotknutá osoba podľa GDPR máte právo (i) na základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup k svojim osobným údajom (najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú údaje spracúvané, kategórie spracúvaných údajov, účel spracúvania, zdroj ich získania, dobu ich uchovávania); (ii) na opravu nesprávnych, resp. doplnenie neúplných údajov; (iii) obmedzenie spracúvania údajov podľa čl. 18 GDPR (napr. ak sú údaje nesprávne, alebo spracovávané nezákonne); (iv) získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi podľa podmienok uvedených v čl. 20 GDPR; (v) namietať v prípadoch uvedených v čl. 21 GDPR; (vi) na vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo v prípadoch stanovených v čl. 17 GDPR.


D)    SÚBORY COOKIES
Cookies sú malé textové súbory, ktoré servery ukladajú do Vášho počítača alebo mobilného zariadenia, keď pristupujete k webstránkam.

Existujú štyri dôvody, prečo môže byť súbor cookie uložený vo Vašom zariadení počas návštevy našej webstránky:

•    súbory cookie, ktoré umožňujú správne fungovanie webových stránok a umožňujú vám využívať zabezpečené on-line služby, ktoré poskytujeme; použitie týchto súborov cookies je nevyhnutné pre fungovanie stránky;
•    súbory cookie, ktoré štatistickým spôsobom zhromažďujú údaje o používaní webových stránok, ktoré sú plne anonymizované a používané na zlepšenie našich služieb;
•    súbory cookie, ktoré si zapamätajú Vaše predvoľby a uľahčia používanie stránky (tzv. preferencie);
•    cookies, ktoré sú umiestnené prostredníctvom služieb tretích strán; tieto využívame na rozšírenie informácií, ktoré prezentujeme online, na sledovanie správania návštevníkov na našej stránke a zobrazovanie relevantnej reklamy. Nastavením prehliadača môžete tieto cookies odhlásiť, ak nám nechcete poskytnúť tieto informácie, a to bez vplyvu na Vašu skúsenosť s našou stránkou.

Nástroj tretej strany, ktorý používame, je Google Analytics. Anonymné údaje o Vašej návšteve sa zhromažďujú a spájajú s údajmi ostatných návštevníkov, aby sme lepšie pochopili, ako ľudia používajú našu stránku. Služba Google Analytics je webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google, Inc. Tieto súbory cookie môžu sledovať napríklad čas strávený na stránkach, ktoré ste navštívili. Údaje sa používajú na analýzu toho, ako často sa tí istí ľudia opätovne pozerajú na naše stránky, ako nachádzajú webové stránky a ktoré stránky sa najčastejšie prezerajú. Tieto informácie sa kombinujú s údajmi od mnohých ďalších používateľov s cieľom vytvoriť celkový obraz o používaní webových stránok (používateľ nie je nikdy identifikovaný individuálne alebo osobne). Informácie o používaní našich webových stránok, vrátane vašej IP adresy, môžu byť prenesené na Google a uložené na serveroch v Spojených štátoch. Viac informácií o súboroch cookie služby Google Analytics nájdete na oficiálnej stránke Google Analytics.

Ak sa domnievate, že dochádza k porušovaniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov či GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; www.dataprotection.gov.sk


Tieto pravidlá spracovania osobných údajov môžeme kedykoľvek zmeniť alebo upraviť, a to najmä s ohľadom na legislatívne zmeny na úseku ochrany osobných údajov, ktoré môžu byť budúcnosti prijaté. Ak tak urobíme, budeme Vás vhodným spôsobom informovať.